Betaal met iDeal

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Beadsplace

Bij een bestelling via Beadsplace gelden de volgende voorwaarden:

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van Beadsplace en op alle met Beadsplace aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Beadsplace is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder klant wordt verstaan; iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Beadsplace in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat, of komt te staan.

1.6 Beadsplace behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Beadsplace en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Beadsplace is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en webacties van Beadsplace zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Beadsplace behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en Beadsplace komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Beadsplace gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Beadsplace garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Beadsplace vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief 21% BTW en exclusief normale verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. De hoogte van de normale verzend- en administratiekosten staan op de betreffende internetsite vermeld. Verzending van uw bestelling geschiedt via PostNL. De verzend- en administratiekosten binnen Nederland zijn § 2,99 per bestelling. Wanneer de klant alleen kiest voor normale verzend- en administratiekosten is het aankoopbedrag/factuurbedrag niet verzekerd. Wanneer PostNL de zending kwijtraakt zijn Beadsplace en PostNL nimmer aansprakelijk voor het aankoopbedrag van de klant.

3.2 De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling onder rembours te laten versturen. De hoogte van deze kosten staan op de betreffende internetsite vermeld. Deze kosten zijn voor rekening van de klant. De kosten hiervan zijn § 10,- per bestelling bovenop de verzend- en administratiekosten. Bij weigering van rembourszendingen is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 Beadsplace kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

1. Betaling vooraf via IDeal; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van het aangetekend versturen over via deze betalingswijze.

2. Onder rembours; de klant betaalt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en rembourskosten contant of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Deze wijze van leveren/betalen is alleen mogelijk binnen Nederland.

3.8 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen. Wij stellen het overigens op prijs als u een bericht stuurt indien u de bestelling wilt laten vervallen.

4. Regeling

4.1 Beadsplace heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

• Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL dit geschiedt op eigen risico.
• Bij levering onder rembours versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel zullen reeds betaalde gelden worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is of er zal een oplossing worden aangeboden. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Beadsplace verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Beadsplace aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden. Eventuele retourzendingen aan Beadsplace zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst voldoen, dient u Beadsplace daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Beadsplace de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen acht werkdagen na aflevering aan Beadsplace te retourneren. Hierover dient u van tevoren contact op te nemen met Beadsplace. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Beadsplace zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant aan Beadsplace betaalde.

6.5 De kosten voor eventuele retourzendingen aan Beadsplace zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. Komt het voor dat middels een retourzending de klant geen recht meer heeft op de oorspronkelijke gratis verzending/administratiekosten dan worden de genoten korting of de gratis verzendkosten alsnog afgetrokken van het gecrediteerde bedrag. Bij het ruilen van artikelen zal Beadsplace binnen 4 werkdagen na ontvangst van de te ruilen artikelen zorgdragen voor verzending van de artikelen naar de klant. De retourzending aan/naar de klant is voor rekening van Beadsplace.

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Beadsplace geeft 14 dagen garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Beadsplace

7.2 Beadsplace is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Beadsplace. Beadsplace is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien Beadsplace, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat Beadsplace op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Beadsplace is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Beadsplace niet gehouden haar verplichtingen tegen de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegen de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Intellectueel eigendom

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendommen van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Beadsplace, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Beadsplace, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik in relatie tot het product zelf.

10. Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Beadsplace vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
2. Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
3. Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
10.2 Beadsplace neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3 Beadsplace verstrekt geen klantgegevens aan derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13 Diversen

13.1 Beadsplace is gevestigd te Haren (GN), en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 61888605, BTW nummer NL078954939B01. Gelieve alle correspondentie te zenden naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

13.2 Wanneer door Beadsplace gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Beadsplace deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.